torsdag 20 december 2012

T
omten 

Mitt på vinträ ä tsöldä håål
Stsäänona blinkar å lyyser
... Fålttsi såver i en ååvsiides gåål

... Heila natuurä ryyser
Mååna ha stidsi, å lyyser klaar
Snöö ligger dsuup över allt di haar
Löövä ha folli och bjärcka ä nätsin
Tåmttä eismen halls vätsin

Staar tär så gråå vi föusä deiss
Så gråå moot en viitan driivå
Skådar såm förr, just samaleiss
Åpp imoot måånas stsiivå
Skådar moot skooji, såm mörk å varm
drar åkring gåålä en tryggan karm
Grobblar på gårrsvååran gååtå
Finns ä na svar på hä fråågå ?

Han riiver i håårä allt 'an förmåår
Skakar på hövå å ondrar
"Nää, hä fråågå är noo alltför svåår
hor håårt ja änn tänker å fondrar
Nu haar int ja tiide ti grobel na meir
Arbeitstiima ti vaal jo allt fleir
Nu ska ä årdnas å pysslas
I kväld ska int jäär knysslas

Syynar nooga vareeviga dörr
Tsänder visst på all lååsa -
Koddona snusar i höiji som förr
Drömber åm såmarä i bååsa.
Pållä i stallä håckrar tyst
Helst vil án haa nu just
Haavra å timoteeshöiji
He sko ´an ita me nöiji

Fåårföuses dörä han öppnar på glänt
Siir hor di såver tär inne
Eingang hadd e jo reintååv hänt
Ät toppä hadd rambla åv pinne
Prissi i kåijå siin gläfsar nätt
Viftar på romppå, mårrar tär'ätt
Läng ha di tsänd varaader
Prissi, å all tömti aader

Tåmttä han vil nu ti sist gaa inn
gåålses fålttsi så näära
Noo ha han märkt, ätt di haft i sinn
arbeitä hans haa i äära
Tassar i kamarä in på tååna
Sockar tyst å skådar på bååna
Läng han staar i höönä
Dehär är hans bästa löönä

Söis ha 'an siitt döm, faar å såån,
samblas åkríng sama boolä
föödas å froodas, men vadanifråån
kåmber di hij ti joolä
Ungdooma kåmber i mängda stoor
Saan di växt opp, så bort di foor
Kåmber, å är , försvinder,
Gååtå vaal alder na minder

Tåmttä han kliiver på höjskolla saan
säss å tar ååv se skooa
Höögst ondi taatsi, såm an är vaan
Nederåm svälonas booa
Nu är svälonas booa toom.
Saan närmber maj, tå allt böri bloom
Hiiååt di kåmber ååter
Fluuer, kvittrar å lååter

Svälona ti fluuer jo vääden åmm
Mytsi di åt tåmttä berättar
Int' naa äntå åm gååtå, såmm
alder fråån sinnä läättar
Dsinom en spundså i trangan vråå
lyyser på gobbä från mååna en stråål
måånjuus i stsäddsi blänker
Tåmttä grobblar å tänker

Skooji ha tystna, int'en suus
Liivä på ååkrä ha dåmna
Langt fråån ååge hörs forssä bruus
Tycks heila vääden ha såmna
Tåmttä lyystrar; å halft såm en drööm
tycker sä gliidandes neer i en strööm
ondrar, vartååt vi ska fara
ondrar vann källdå må vara

Köldä åm nattä på vinträ ä svåår
Stsärnona gliiser å blinkar
Öga på tåmttä ä vååt åv en tåår
Mååna åt gobbä vinkar
Mörkrä täätnar kring bygd å land
Snöö ligger kald på sjöö å strand
Bjärcka å aspa staar nätsin
Tåmttä eismen är vätsin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar